Vedtægter for

Vedtægter for Nr. Hostrup Ungdomsforening

1. Foreningens navn er Nr. Hostrup Ungdomsforening. 

Stiftet 1. Juni 1910.

Hjemsted er Egvad Sogn, Aabenraa Kommune.

 

2. Foreningens formål er omkring Nr. Hostrup

Forsamlingshus ved idræt og andet kulturelt virke 

at fremme den enkeltes og fællesskabets sundhed og 

trivsel.

 

3. Foreningen er tilsluttet DGI og dermed undergivet

amts foreningens vedtægter. 

 

4. 

   1. Som aktive medlemmer kan optages børn og voksne, 

Når de vedkender sig nærværende vedtægter. Som støttemedlemmer kan optages enhver

   2. Bestyrelsen kan udelukke et medlem, når den finder grund dertil. Det udelukkede medlem kan anke kendelsen på førstkommende generalforsamling.

5. 

   1. Foreningen ledes af en bestyrelse bestående af 7. Bestyrelsen konstituerer sig selv.

   2. Alle bestyrelsesmedlemmer vælges for 2 år af gangen, således at 3 medlemmer står forvalg i lige årstal og 4 i ulige årstal. Der vælges 2 supplanter for 1 år ad gangen. Regnskabet revideres af 2 revisorer, der vælges for 2 år ad gangen, en hvert år.

   3. Valgbar er ethvert medlem, der er fyldt 15 år, dog således, at formand, næstformand og kasserer skal være myndige.

6. Foreningens kontingent fastsættes af bestyrelsen.

 

7. 

   1. Foreningens medlemmer og bestyrelsesmedlemmer hæfter ikke personligt for de for foreningen indgående forpligtelser, for hvilke alene foreningen hæfter med dens respektive formue.

   2. Foreningen s medlemmer har ikke nogen økonomisk          forpligtelse overfor foreningen udover kontingentforpligtelsen.

   3. Foreningens medlemmer har ikke krav på nogen del af foreningens formue eller udbytte af nogen art.

 

8. Foreningens højeste myndighed er generalforsamlingen, der af holdes hvert år i januar måned og annonceres i Sognenyt, samt sociale medier, med mindst 8 dages varsel.

   1. Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være formanden i hænde senest 5 dage før.

   2. Kun fremmødte medlemmer, der er fyldt 15 år har stemmeret.

   3. På generalforsamlingen afgøres alle sager ved almindelig stemme flertal, dog kræves til udelukkelse af et medlem, samt til ændring af disse vedtægter mindst 2/3 af de afgivne gyldige stemmer, stemmer for forslaget. Blanke stemmer medtælles ikke.

   4. Der føres protokol over vedtagne beslutninger.

9. På den ordinære generalforsamling behandles følgende:

   1.  Valg af dirigent

   2. Aflæggelse af beretning

   3. Forelæggelse af det reviderede regnskab

   4. Behandling af forslag

   5. Valg af:  

      1. Bestyrelsesmedlemmer

       2. Suppleanter

       3. Revisor

6. Eventuelt 

 

10. Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes, når flertallet af bestyrelsen finder det nødvendigt, eller når mindst 25 af foreningens stemmeberettigede medlemmer stiller skriftlig krav herom med forslag til dagsorden. Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes senest 1 måned efter, at kravet herom er modtaget, og den varsles i lighed med ordinær generalforsamling.

 

11. Foreningen tegnes ved underskrift af formanden/næstformanden, dog ved køb, salg eller pantsætning af fast ejendom samt ved optagelse af lån af den samlede bestyrelse.

 

12. Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden.

 

13. Vedtagelse i bestyrelsen kræver, at over halvdelen af bestyrelsen stemmer for.

 

14. Der føres protokol over vedtagne beslutninger.

 

15. Foreningens regnskabsår følger kalenderåret. Det reviderede regnskab afgives til bestyrelsen senest 3 dage før generalforsamlingen.

 

16. 

   1. Foreningen kan kun opløses, når 2/3 af deltagerne i 2 på hinanden følgende generalforsamlinger stemmer for.

   2. Ophører foreningen med at eksistere, eller udmelder foreningen sig af amts foreningen, skal den til denne aflevere samtlige herfra modtagne ejendele.

   3. Ud over det i stk. 2 nævnte tilfalder foreningens formue idræts- og ungdomsarbejdet i Aabenraa Kommune. Fortrinsvis foreninger i det gamle Egvad sogn, som opfylder vedtægternes §2.

 

 Således vedtaget den 19-02-2019

 Kristian Johnsen, Dirigent