Nr. Hostrups ungdomsforenings historie gennem 75 år.

  • (samlet og skrevet i jubilæumsåret 1985, af Anne Steinbeck)

 

1910 - Nr. Hostrup ungdomsforening blev stiftet med gårdejer P. Jørgensen som formand. Man ville øve gymnastik, fodbold og folkedans.

1913 – I marts blev ungdomsforeningen erklæret for politisk, og man dannede i hast en særlig gymnastik og idrætsforening, hvor Jørgen Termansen var formand. Han faldt under krigen den 23. November 1917.

1914 – Generalforsamlingens pkt. 3: Valg af tillidsmænd i byerne, som skal indkassere medlemsbidraget og ligeledes sørge for at medlemmerne holder Samvirke og indkræver betalingen for det. I februar 1914 indfandt gedarmen sig under en gymnastiktime og derefter forbudt.

1919 – den 7. Januar afholdte foreningerne fælles generalforsamling, og det besluttes at slå de to foreninger sammen, og hedder nu Nørre Hostrup Ungdomsforening.

1922 – d. 5 december havde vi faneindvielse af vores nye fane under stor tilslutning af både gamle og unge. Pastor Kallenbach Pedersen, Rise, holdt festtalen og under sangen ”Hild dig hvor fane”, foldede Dannebrog sig ud. Sønderjysk idrætsforening er nævnt for første gang i regnskabet 1921-22. Kurvebold nævnt første gang i 1922-23 og juletræsfest nævnt for første gang.

1923 – Der vedtages på generalforsamlingen at afholde et bal om måneden. Gymnastikopvisning for børn nævnt første gang. Høstfest nævnt første gang.

1924 – Deletant og nytårsfest nævnt for første gang.

1925 – Den 5/2. Fællesbestyrelsesmøde for ungdomsforeningen og huset. Fastsættelse af årlig leje af huset til 400 kr, dog at ungdomsforening til dækning af udgifterne til de ved husets forestående reparationer yder et så vidt muligt tilskud. Indtægt ved foredrag tilfalder huset.

21/2 – Ekstra generalforsamling køb af klaver godkendes (400 kr.)

1927 – Fodboldstævne nævnt for første gang og præmieskydning ligeledes. Sankthansfest nævnt for første gang i regnskabet 27-28.

1928 – Der vedtages på generalforsamlingen at tage dobbelt betaling af de medlemmer der kommer efter klokken 10. 

1930 – Der vedtages på generalforsamlingen at der ikke skal være folkedans hvert år.

1935 – Vores fane er tilstede ved Kronprins Frederik og Kronprinsesse Ingrids ankomst ved Gråsten slot.  Generalforsamling: Største delen af medlemmerne var mødt.

1937 – Skytteforeningen nævnt for første gang.

1943 – Der er købt jord af forsamlingshuset til en sportsplads. Ungdomsforeningen bidrager med 450 kr. Købt et kongebillede (25,90 kr).

194? – Tyske flygtninge i forsamlingshuset. Ballene blev da flyttet til lader og lofter omkring på egnen. Bla. Blev Hans Mathiesens, NR. Hostrup og Peter H. Petersens lade og loft brugt.

1947 – Hønkys danner sin egen forening, Hønkys håndboldforening. Der blev afholdt håndbold og et enkelt gymnastikhold. Foreningen ophæves dog i 1949, Hønkys vandt altid over Nr. Hostrup i håndbold.

1950 – Før denne tid kom man selv med kage, hvis der var noget i ungdomsforeningen (senest 75 øre) Kaffen kunne man købe.

1951 – Bestyrelsen reduceret til fem medlemmer.

1954 – Ingen gymnastikopvisningen, da der som sædvandligt var dårligtilslutning til gymnastikken. Idrætspladsen lagt om.

1955 – Badmintonudvalg nævnt for første gang.

1956 – anskaffelse af motorplæneklipper – der ansøges kommunen om et tilskud. Badminton stoppet pga. den indre splid.

1957 – Under juletræsfesten blev der uddelt 160 poser.

1958 – Ved generalforsamlingen blev den dårlige opførsel især blandt de udefrakommende ved festerne diskuteret. Bl.a. drikning udenfor forsamlingshuset.

1959 – Ungdomsforeningens jubilæumsgave i anledningen af forsamlingshuset 50 års jubilæum: Istandsættelse af salen med tapetsering og maling. Sportspladsen bliver gjort i stand. Den 9. december var ungdomsforeningens fane i Hellevad, hvor dronning Ingrid var til stede ved sønderjysk hjælpefonds tøjuddeling. Fanebærer: Ellen Magrethe Sørensen.

1960 – Den 27. maj holdte ungdomsforeningen 50 års jubilæum. Alle tilbageværende formænd var indbudt og mødt. Der blev opført ”En søndag på Amager”. I Kela Jessens have. Cirka 300 tilskuer. Aftenen sluttes i forsamlingshuset, hvor der var fyldt til bristepunktet. Der blev holdt taler og formanden gav en skildring sf foreningens virke gennem de 50 år. Der sluttes med en svingom.

1963 – Gymnastikopvisningen: musikken var fra Aabenraa, det var ”Hotka trio”, men det var ikke for godt. For første gang et små pigehold i gymnastik. En foredragsrække på 6 i løbet af vinteren 1963-64.

1964 – Et motionsherre og et motionsdame hold startes. De har deres egen opvisning – kun for indbudte. Start af studiekreds – som noget nyt – der omfatter Egvad sogns historie.

1965 – Ungdomsforeningen har foræret forsamlingshuset 2154 kr til modernisering.

1966 – Der søges om spiritus bevilling til afskedsfest i oktober. Afskedsfesten gik over alt forventning. Man drak med måde således at festen gik glidende, og man kunne se at folk morede sig. Det er ellers svært at få overskud ved festerne.

1969 – Foreningen skal tilmeldes kildeskat.

1970 – Der fejres 60 års jubilæum. Der har i årets løb været 11 fester med efterfølgende dans, som havde haft stor tilslutning og økonomisk udbytte. Af foreningens største fester, nævntes deletant. Der blev foreslået på generalforsamlingen en kontingent forhøjelse til 15 kr to gange årligt for aktive medlemskort. Der har været arrangeret badminton og bordtennis med Martin Ravn (klubaftner)

1973 – Folkedans startet i samarbejde med Hovslund gymnastikforening. Der er startet et damefodboldhold.

1974 – Generalforsamling: Manglende overskud ved foreningens balarrangementer, søgtes forklaret ved manglende plads i det gamle forsamlingshus. Der har i oktober måned været afholdt genåbningsbal i forsamlingshuset, for at fejre det nye forsamlingshus. Gav underskud. Motionsgymnastik for damerne er blevet overtaget af husmoderforeningen. Der skal holdes byfest i stedet for den traditionelle idrætsuge. Regnskabet havde et underskud.

1977 – Bemærkninger fra formandens beretning: Karlene, der ledes af Bent Kaczmarek, vil jeg sætte et udråbstegn ved i år. 14 mand kære venner, så må vi vel betegne Nr. Hostrup Ungdomsforening for lidt af en sensation i Aabenraa amt, der som bekendt ikke engang kan stille et herre amtshold.

1978 – Der blev startet et børnefolkedansehold. Leder Anne Iversen. Fremover bliver der kun afholdt bal i forbindelse med traditionelle fester.

1979 – Generalforsamling: Der var kun mødt 2 mand foruden bestyrelsen. Verner Lauersen, SI, skulle ellers havde indledt mødet med et foredrag om SI’s planer.

1980 – Sommerfesten gået i vasken pga. problemer med at få teateret i gang. Kaltenkirchenen på besøg med deres harmonikaorkester – lokal indlogering. Der er oprettet en skytteafdeling.

1981 – Efter at gymnastikken i mange år har været i skolens gymnastiksal, flyttes det nu over i SI’s gymnastiksal. Gymnastikopvisning i SI hallen, fælles for børn og voksne med efterfølgende kaffebord og underholdning. Skydningen er indstillet.

1982 – Juleballet sløjfet.

1983 – Deletant slået sammen til en aften. Sammen med e fire andre foreninger arrangeres et kræmmermarked.

Boldspil

Fodbold og kurvebold: De er de første bolspil i foreningen. Det foregik på marker, hvor en bonde har givet tilladelse til opmærkning og spil. Dette foregik ofte sammen med bondens køer, men det gik osse. Man deltog også i kamp.

Håndbold: Håndbold bliver først nævnt senere – sidst i 30’erne. Hønkys lavede deres egen håndbold forening i 1947 og der var heftig kamp om at vinde når de to naboforeninger mødtes i kamp. I 1968 havde vi i fodbold: 1 A-hold, 1 B-hold og 2 juniorhold (vinterurnering). I 1969 havde vi i håndbold: 1 A-herrer, 1 B-herrer, junior B-herrer, 1 mesterdamer, 1 dame B, junior B og småpiger tilmeldt sommerturneringen.

Badminton: Startes i 1956 – ”halter” dog og kommer først rigtig i gang sidst i 70’erne.

Bordtennis – Arrangeres som klubaftner og startes i 1970.

Gymnastik

I starten er der et hold piger og et hold karle. 1919 var det første børnehold, som var på 61 børn. Gymnastikken har eksisteret i alle år med svingende deltagerantal. I 1954 var der så få at man opgave gymnastikopvisningen. Gymnastik for de mindre børn blev først startet i 1963 med et små pige hold – der vagte særlig interesse til opvisningen det år. Gymnastikken er i sær i de senere år taget til i opfang. Fx fra 1982-83 var der 130aktive gymnaster fordelt på et karlehold, et pigehold, et motionsherre hold, et pige sommerhold, og tre hold børnegymnastik. I 1952 var der et akrobatikhold.

Folkedans

Folkedansen har haft mange opgangs- og nedgangstider. Deltagerantallet har svinget fra 0-80. Opblomstring i 1920’erne, først i 1940’erne, først i 1960’erne og så 44 deltager i 196? og fra 1973 i samarbejde med Hovslund, det var en stor succes med op til 80 deltagere. I 1980’erne kniber det igen. Børnehold startet i 1978 med 30 deltager.

Fester

Der har været afholdt mange fester i de 75 år Nr. Hostrup ungdomsforening har eksisteret. Enhver lejlighed er blevet udnyttet til at holde et bal eller en fest. Af de mest traditionelle kan nævnes: Juletræsfest for børn, Julebal og deletantfest, gymnastikopvisning. Andre fester er der nævnt i protokollen: generalforsamling med bal: er blevet brug ti mange år helt fra 1920 til 1957 (Ikke hvert år). Gymnastikopvisning: hvert år siden 1922 eller før undtagen 1954. Kurvebal, høstfest, sankthansfest, idrætsfest. Chokoladegilde: aktive medlemmer laver kakao og boller. Forårsfest – Høkkegilde (1943), sportsfest, aktive fest, afslutningsfest: i oktober måned fra de medlemmer som rejste fra sognet. Pakke fest: pigerne skulle have en pakke med, kom så gratis ind. Hen på aftenen holdes der auktion. Et ældre medlem fortæller at man gik til bal med en enkelt krone på lommen, til kaffe og dansebånd(indgangstegn), og dansede så hele aftenen og natten med til kl 3-4 stykker. Ofte startede et bal med forelæsning og kaffebord. Det var altid i forsamlingshuset. Midten i 20’erne spillede smeden fra Rugbjerg, Jens Andersen og Else Andersen (far og datter) til bal. De kom gående den hele lange vej langs banen, spillede så hele aftenen og natten fro derefter så at gå den samme vej hjem hen på morgenstunden. Et andet medlem har fortalt fra sidst i anden verdenskrig omkring 1950: ”Et bal startede ofte med sang, oplæsning, kaffebord, derefter kunne man forfriske sig med en sodavand (først efter krigen). Ofte blev der dog nydt øl og vin udenfor, hvor en flakse gik på omgang (mest drengene). Flaskerne blev ofte gemt i stråtaget på Christian Nissens (Christian Murer) hus lige ved siden af forsamlingshuset, for at holde det køligt.”
Spiritusbevillingen fore fandtes første gang til afskedsfest i 1966.

Foredrag

Foredragsrække 5-10 gange i løbet af en vinter har været en af de sædvanlige arrangementer indtil 1960’erne. Det var som regel godt besøgt. Ofte arrangeret i samarbejdede med huset eller husmoderforeningen.

Idrætsfest - Byfest

Har været en tradition i næsten samtlige år, undtages de sidste 5 år. Der har da været forskellige sportsarrangementer, præmieskydning, underholdning, teater og så sølvfølgelig afsluttet med et bal. Andre arrangementer sangaften – gåsespil, evt. i forbindelse med generalforsamlingen – studiekreds, et par år under krigen – afstemningsfest den 10/2, aftenhøjskole 1953-5?.